Současné užití SIO2PC a dalších periferií, řešení konfliktu s datasetem

Za prvé je nutno říci, že interface popisovaná na mém webu, stejně jako (prakticky totožné) originální SIO2PC interface, nebudou rušit činnost žádné další periferie, neboť mají vysokou výstupní klidovou impedanci na signálu Data IN (vstup z hlediska Atari). Druhá otázka je, zda SIO2PC nebude rušeno jinou periferií. Odpověď zní nebude, pokud tato další periferie má též na signálu Data IN vysokou klidovou impedanci. Tuto podmínku samozřejmě splňují všechny originální výrobky Atari. Problémy ale mohou způsobovat jiné amatérské konstrukce či úpravy periferií. Konflikt by neměl nastávat na jiném signálu, neboť ostatní jsou z hlediska Atari buď ryze výstupní (Command, Data OUT), (nepředpokládám jejich přetížení). Nebo se běžně nevyužívají (Proceed).

A právě konflikt na signálu Data IN se týká datasetů v některých turboúpravách. Nutno poznamenat, že úprava pro systém turbo 2000, pokud je provedena v souladu s originálním popisem, konflikt nezpůsobuje. Pokud však originální zapojení zjednodušíme vynecháním tranzistoru (což se někdy dělalo), bude samotný dataset pracovat (i v turborežimu), ale již znemožní současné použití dalších periferií včetně SIO2PC interface. Řešením je provést úpravu datasetu podle originálního schématu turbo 2000 (po zjištění stavu autorských práv zveřejním na tomto webu). Existují však další různé více či méně rozšířené turboúpravy a ne vždy se autor otázkou výstupní impedance zabýval.

Univerzální řešení pro libovolný dataset v libovolné turboúpravě je použít spínač. Zapojíme ho do cesty datového výstupu datasetu (na sio konektoru vývod č. 3), z hlediska Atari je to vývod Data IN. Spínač zapojíme ještě před napojením datasetu na sio2pc rozhraní. Spínač sepneme v případě, kdy je používán dataset a vypneme, pokud dataset nepoužíváme. Je to ale řešení primitivní. Elegantnějším řešením je spínač elektronický, ovládaný signálem Motor Control (pin 8). To lze realizovat např. jedním obvodem 4066, který zapojíme podle schématu na obr. 4. Místo označené křížkem a tečkovanou čarou označuje, kde původní vodič rozpojíme.obr. 4
Totéž schéma ve větším rozlišení

Obvod 4066 představuje čtveřici analogových spínačů, v zapojení je užit jen jeden. Princip je jednoduchý. Není-li Atari signál motor control aktivní (úroveň L), pak to znamená, že dataset nemá být používán a spínač je rozpojen. Výstup datasetu se tak odpojí a ostatní periferie nemohou být rušeny. Je-li signál motor control aktivní (úroveň H), pak spínač sepne a připojí výstup datasetu k Atari. Aktivace a deaktivace signálu motor control je zajištěna operačním systémem Atari. V případě turboúprav se o tento signál starají příslušné ovladače. Zapojení podle obr. 4 jsem odzkoušel i u interface, které sloužilo k připojení běžného magnetofonu k Atari.

Obvod 4066 můžeme umístit k SIO2PC rozhraní, poněkud více logické je ale vmontovat ho přímo do kazetového datasetu. Lze např. použít primitivní montáž, kdy odštípneme nezapojené vývody, zapojené zkrátíme na minimum a obvod např. přilepíme dovnitř datasetu pruhem širší izolepy. Nutno upozornit, že obvod 4066 je vyroben tzv. CMOS technologií. To v praxi znamená např. to, že má minimální proudovou spotřebu a pracuje v širokém rozmezí napájecího napětí. Též to ale znamená, že jej nelze pájet pistolovou páječkou, aniž by zde nebylo určité riziko jeho poškození. Pokud je pájení přeci jen prováděno pistolovou páječkou, pak je nutné ji spínat a vypínat jen v určité vzdálenosti od tohoto integrovaného obvodu, nikdy ne ve chvíli, kdy je hrot páječky přímo přiložen k vývodu. Při použití tohoto postupu tu riziko poškození sice je stále, ale je minimální a akceptovatelné s ohledem na cenu obvodu 4066, která se pohybuje okolo deseti korun.

Na závěr poznamenejme, že korektní zacházení datasetu se SIO signály je i nutná podmínka pro jeho provozování v systému Atart.

návrat do sekce Atari

Věcné dotazy a připomínky jsou vítány.
Bc. Vladimír Tichý
sdq@post.cz